Sobota, 3 grudnia 2022. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

Wybieramy - Najlepszy lokal w mieście

2016-04-28 12:02:41 (ost. akt: 2016-05-20 11:25:51)

Podziel się:

Gdzie w Makowie można dobrze zjeść i w miłej atmosferze spędzić czas? Dowiemy się już niebawem. Rozpoczynamy plebiscyt,,Najlepszy lokal w mieście”. Już możecie głosować na swoich faworytów.

Aby oddać głos na wskazanego kandydata należy wysłać SMS o treści przypisanej danemu lokalowi na numer 7148 (koszt 1,23 z VAT). Głosowanie potrwa do 1 czerwca. Tytuł i główną nagrodę otrzyma lokal z największa liczbą waszych głosów. To Czytelnicy zdecydują, które miejsce ich zdaniem zasługuje na to wyjątkowe wyróżnienie.

Bar orientalny "Fuobi" km.lokal.1
Gozana km.lokal.2
Santorini km.lokal.3
Manhattan km.lokal.4
Retro km.lokal.5
Biesiadowo km.lokal.6
To-Tu km.lokal.7
Indygo Bar (BP) km.lokal.8
Zajazd u Sylwii km.lokal.9
Bar indyjski "Sakhawat" km.lokal.10


Regulamin Plebiscytu na Najlepszy Lokal w Mieście
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Najlepszy Lokal w Mieście".

§2
Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Północnego Mazowsza spółka :"MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych (zwana dalej Organizatorem).
§3
Plebiscyt trwa od dnia 28.04.2016 r. do 1.06.2016 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Każdy lokal może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na ten lokal nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na inny lokal.

3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniony zostanie jeden lokal, któremu zostanie przyznany tytuł ,,Najlepszego Lokalu w Mieście”.
4. Tytuł otrzyma lokal, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.
§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią. X to numer porządkowy przypisany konkretnemu lokalowi. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 8:00 i potrwa do 1 czerwca 2016 r. do godz. 23.59.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie SMS poparte bilingiem.
§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/liczbę prawidłowo nadesłanych SMS-ów; 3/ ilość głosów oddanych na poszczególne lokale, ze wskazaniem tego, która zostanie Najlepszym Lokalem w Mieście. 4/liczbę głosów oddanych na poszczególne lokale, 5/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11
Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 8 czerwca na łamach tygodnika Kurier Północnego Mazowsza oraz na stronie internetowej www.kuriermakowski.pl
§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Marlena Grzeszczak
2/ Aneta Wichlińska
3/ Przemysław Cieszyński

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
§ 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.kuriermakowski.pl

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Adam #1983507 | 85.128.*.* 28 kwi 2016 13:08

    Zrobilibyście normalną sondę/ankietę czy cokolwiek innego a tak o robicie jakieś "szoł" z regulaminem i wysyłaniem płatnych smsów.

    Ocena komentarza: warty uwagi (19) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Adam #1983506 | 85.128.*.* 28 kwi 2016 13:08

    Zrobilibyście normalną sondę/ankietę czy cokolwiek innego a tak o robicie jakieś "szoł" z regulaminem i wysyłaniem płatnych smsów.

    Ocena komentarza: warty uwagi (11) ! - + odpowiedz na ten komentarz